Senior

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

 • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.30 น. และ
 • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • รวมประมาณ 150 ชั่วโมง
 • ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
 • เปิดรับปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 100-120 คน
 • ช่วงที่ 1 ประมาณปลายเดือนเมษายน – กรกฎาคม ของทุกปี
 • ช่วงที่ 2 ประมาณปลายเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
 • ค่าอบรม 95,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

RE-CU Senior รุ่นที่ 58 รับสมัครแล้ว

 • ระยะเวลาอบรม 5 ตุลาคม ถึง 24 ธันวาคม 2560
 • ทุกวันอังคาร พฤหัส และ เสาร์
 • เวลา 18.00- 20.30 น. และ 9.00-16.00 น.
 • ศึกษาดูงานประเทศรัสเซีย
 • ค่าอบรม 95,000 บาท
 • รับจำนวนจำกัด